වල් පල් | නිකමට ලියන මගේ බයිලා

නිකමට ලියන

ඉන්න බැරුවට ලියන

කම්මැලිකමට ලියන

වල් පල් 

සහ 

මගේ බයිලා

ආත්ම තෘප්තියට

හෙවත්

කහනවට ලියන

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s